İksel Elektromekanik  

"Kaliteli Üretim ve hizmet için doğru yerdesiniz"

         
         
     

  İMALATLARIMIZ
TELEKOMÜNİKASYON
Outdoor Kabinler
Network Sistemler
Akü Kabinleri
ELEKTRONİK CİHAZ KUTULARI
PANO KABİNLERİ
Boş Pano Kabinleri
Montajlı Pano Kabinleri
SAYAÇ PANOLARI
Boş Sayaç Panoları
Montajlı Sayaç Panoları
DUVAR TİPİ PANOLAR
Boş Duvar Tipi Panolar
Montajlı Duvar Tipi Panolar
ELEKTRİK DAĞITIM PANOLARI
Güç Panoları
Dağıtım Panoları
Kontrol Panoları
MAKİNA PARKURUMUZ
CNC Punch Kesim
CNC Abkant Büküm
Bakır İşleme Makinası
İLETİŞİM BİLGİLERİ
İletişim
Kroki Adres
İstek - Bilgi Formu
     İKSEL ELEKTROMEKANİK KVKK AYDINLATMA METNİ

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, İksel Elektromekanik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (“ŞİRKET”) tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir.
 
  Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini ve işlenmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
1.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi:
Kişisel verileriniz, Şirketimizin Genel Müdürlük(Ümraniye/İstanbul) Lokasyonunda mevcut İş Birimleri, internet sitemiz (www.iksel.com.tr) , sosyal medya hesaplarımız, şirketimizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar, iş ortakları, tedarikçi ve alt veya üst taşıyıcılar vasıtasıyla ve benzeri diğer kanalları aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.
2.Kişisel Verileri Toplamanın Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları:
Şirketimiz tarafından otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle faaliyetlerimizi yürütmek noktasında kişisel verileriniz; İş Başvuru Formu, Belirli/Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi, Tedarikçi Sözleşmesi, Satın alma Sipariş Formu, Sipariş Teklif formu , İş başvurusu sırasında Şirketimize teslim edilen evrak, elektronik e-posta adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar, kargo gönderileri, bilgi formları da dahil her türlü iletişim kanalları aracılığı, elektronik eformlar, satış işlemlerinin yürütülmesi, sipariş girişi ,nakliye işlemleri, satış destek işlemleri, (irsaliye, fatura düzenleme, iade faturası kabulü), muhasebe işlemleri, ürün şikayetleri/iade işlemleri, ihbar ve şikayet hattı kanallarından gelen talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi, satın alma işlemleri, kargo gönderileri ve çağrı merkezi kanalları, eğitim, seminer, fuar ve sözlü olarak aktardığınız bilgilendirme ile toplanmaktadır.
 
  Yukarıdaki kapsamda toplanan verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirketimiz tarafından işlenmektedir.
Bu kapsamda Müşteri kişisel verileri; müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, Müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve şirkete ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve Müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla dahil olmak üzere dahil olmak üzere şirketin ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, sunduğumuz ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Müşteri’nin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Verilerin hangi amaçla işleneceği
• Mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 
• Şirket ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak,
 
• Yükümlülüklerimize dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi, ifası, ispatı ve geliştirilebilmesi, müşterilere raporlama yapılması, akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi; istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları,
 
• 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanun uyarınca daha önceden açık rızası alınan ve kurumumuzda ticari faaliyeti nedeniyle iletişim bilgileri yer alan taraflara reklam ve promosyon amaçlı mailing ve sms gönderimi yapılması,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası
• Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi
• Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası
• Çalışanlara yönelik kurumsal iletişim ve/veya çalışanların katılım sağladığı kurumsal sosyal sorumluluk ve/veya sivil toplum kuruluşları faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası
• Çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası
• Çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve/veya denetimi
• Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi
• İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması
• İş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası
• İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası
• İş ortakları ve/veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası
• İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi
• İş sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icrası
• Kurumsal iletişim,lojistik ve yönetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
• Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası
• Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası
• Müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi
• Şirket çalışanları için işe alım, iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
• Şirket içi ve dışı eğitim ve Oryantasyon faaliyetlerinin planlanması ve icrası
• Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası
• Şirketin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve/veya icrası
• Şirketin üretim ve/veya operasyonel risk süreçlerinin planlanması ve/veya icrası
• Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi
• Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası
• Ücret yönetimi
• Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası
• Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası
• Ürün ve/veya hizmetlerin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası
• Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması
• Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi
• Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.
4. Açık Rıza gerektirmeyen hükümler
KVKK gereğince Kanunda sayılan aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, açık rızanız aranmaksızın genel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi mümkündür;
a)Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
b)Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
c)Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
d)Veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
e)İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
f)Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
g)İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
5.Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar:
•     Şirketimizin iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine,
•     Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari ve yasal mercilerle, diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,
• Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, verilen siparişlerin size teslimini gerçekleştiren kargo ve lojistik şirketlerine 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
6.Kişisel Veri Sahibinin Hakları:
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
•     Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•     Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•     Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•     Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•     KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•     İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
Başvurularla ilgili detaylı bilgiye web sitemizdeki KVKK başvuru formundan ulaşabilirsiniz.
 

KİŞİSEL VERİ BAŞVURU FORMUNU İNDİRMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ...

   

Copyright © İKSEL ELEKTROMEKANİK SAN.TİC.A.Ş.  Esenkent Mah. Demetbağı Sok. No: 2 Ümraniye İstanbul Tel: 0216 508 21 66